Consens de mínims Banyeres

Aquest és el consens de mínims al que actualment hem arribat a Banyeres. Aquests punts es poden debatre amb la vostra participació.

Septembre 2011

CATALÀ

1 – NO MÉS PRIVILEGIS PER A POLÍTICS.

– Control estricte del absentisme dels càrrecs electes. Sancions si no fan la seva feina.

-Publicació obligatòria del patrimoni de tots els càrrecs públics.

– Retallada dràstica del sou de les i els polítics equiparant-lo al sou de la mitjana de la població.

– Supressió dels privilegis en el pagament d’impostos, dietes, anys de cotització i pensions

– Prohibició de pensió superior a la pensió màxima establerta per a la resta dels ciutadans i ciutadanes.

– Supressió de la seva immunitat jurídica i de la prescripció per als casos de corrupció.

2 – NO MÉS PRIVILEGIS PER A BANQUERS I BANQUERES.

– Regulació dels moviments especulatius i sancions a la mala praxis bancària.

– Prohibició d’inversió en paradisos fiscals.

3. NO MÉS PRIVILEGIS PER A LES GRANS FORTUNES:

– Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries.

– No a l’eliminació del impost de successions. Recuperació del impost de patrimoni.

– Control real i efectiu del frau fiscal i de la fuga de capitals a paradisos fiscals.

– Congelar les SICAVS fins que tornin ha ser competència d’hisenda i no dela Comissió Nacionaldel Mercat de Valors. Castigar les males praxis i demanar responsabilitat penal, fiscal, retroactiva i que no prescrigui tant a les fortunes beneficiades com les persones que han dut a terme  o consentit aquest canvi en la legislació.

– Aplicar la taxa Tobin. En el cas que aquesta taxa perjudiqui als països més pobres s’aplicaran mesures efectives per corregir-ho*.

*• Molts països del Tercer Món tenen lligades les seves febles monedes al dòlar, de manera que si un ciutadà d’aquests països vengués els seus productes, per exemple, ala Unió Europeahauria de canviar, primer, els euros a dòlars (pagant una vegadala Taxa Tobin) i, després, els dòlars a la moneda local (pagant així dues vegadesla Taxa Tobin).

4. SOUS DIGNES I QUALITAT DE VIDA PER A TOTHOM:

– L’economia al servei de les persones i no al revés.

– Reducció de la jornada de manera que tothom pugui gaudir, pensar i conciliar la seva vida personal amb la vida laboral, sense reducció de sou.

–  Impossibilitat d’acomiadaments col·lectius o per causes objectives a les grans empreses mentre hi hagi beneficis.

– Reconeixement del treball domèstic, reproductiu i de cura.

5. DRET A L’HABITATGE.

– Expropiació dels habitatges en desús que no s’han venut per augmentar el parc públic d’habitatge en règim de lloguer social.

– Prohibició de l’especulació immobiliària.

6. SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT:

– Increment del personal sanitari i d’infraestructures per acabar amb les llistes d’espera.

-Fi immediat de la cessió de sol públic i  de la gestió de lo públic per parts privades.

– Finançament públic de la investigació per garantir la seva independència.

– Transport públic assequible econòmicament a totes les persones, de qualitat i ecològicament sostenible.

– Serveis públics i gratuïts d’atenció a la infància i a les persones amb necessitats especials de cura.

– Prohibició de la privatització dels serveis públics.

– Ús de software lliure en les institucions públiques per adequar-les a l’era digital amb costos sostenibles.

-Fi de la  precarització dels treballadors de la comunitat educativa.

– Formació inicial i contínua per a tots els agents educatius.

7. LLIBERTATS I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA:

– Protecció de la llibertat d’informació i del periodisme d’investigació i de la seva independència.

– Referèndums obligatoris i vinculants per a les qüestions de gran envergadura (incloses les directives europees).

– Establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna als partits polítics: llistes obertes.

– Pressupostos participatius aprovats per la ciutadania.

8. MEDI AMBIENT.

– Foment de l’agricultura agroecològica.

9-  EDUCACIÓ PÚBLICA, GRATUÏTA I LAICA EN TOTES LES ETAPES DE L’ENSENYAMENT: 

– Increment del professorat i de les infraestructures per a garantir la ràtio d’alumnes per aula, els grups de desdoblament i els grups de suport.

– Garantir realment la igualtat d’oportunitats per a l’accés a tots els nivells d’educació, independentment de la procedència socioeconòmica. Destinar els recursos públics únicament a l’educació pública. Escola laica i de qualitat.

-Creació d’un pacte educatiu alie als interessos del partit governant o dels canvis polítics del govern, tant a nivell estatal com autonòmic. Les lleis d’educació han de ser elaborades per agents educatius.

-Establiment del PIB per a educació en un 6% per compensar el retard pel que fa a altres països.
– PIB mínim per a una gestió cultural transparent i participativa mitjançant auditories públiques i eficients.
– Suport públic a una cultura integradora i oberta, no dirigida verticalment. Implantació d’un sistema de gestió transparent del pressupost de cultura i de auditories públiques i eficients.
– Creació d’una comissió de vigilància independent, encarregada de vigilar les actuacions dutes a terme sobre patrimoni així com els fons invertits en ells.
– Tota llei educativa ha de ser inclusiva i tenir com a finalitat el desenvolupament integral de la persona.
-L’educació cultural és fonamental en la construcció de l’individu i eina d’unió del mateix amb la cultura. Sent l’educació cultural fonamental per al creixement de persones actives, critiques, ètiques i creatives; per tant lliures. Per això exigim l’educació cultural en tots els àmbits formatius i educatius.


———————————————————————————————–

Este es el consenso de mínimos al que actualmente hemos llegado en  Banyeres. Estos puntos se pueden debatir con vuestra participación.

Septiembre  2011

CASTELLANO

1 – NO MÁS PRIVILEGIOS PARA POLÍTICOS.

– Control estricto del absentismo de los cargos electos. Sanciones si no hacen su trabajo.

-Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.

– Recorte drástico del sueldo de las y los políticos equiparándolo al sueldo de la media de la población.

– Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, dietas, años de cotización y pensiones

– Prohibición de pensión superior a la pensión máxima establecida para el resto de los ciudadanos y ciudadanas.

– Supresión de su inmunidad jurídica y de la prescripción para los casos de corrupción.

2 – NO MÁS PRIVILEGIOS PARA BANQUEROS Y BANQUERAS.

– Regulación de los movimientos especulativos y sanciones a la mala praxis bancaria.

– Prohibición de inversión en paraísos fiscales.

3. NO MÁS PRIVILEGIOS PARA LAS GRANDES FORTUNAS:

– Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.

– No a la eliminación del impuesto de sucesiones. Recuperación del impuesto de patrimonio.

– Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.

– Congelar las SICAVS hasta que vuelvan ha ser competencia de hacienda y no de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Castigar las malas praxis y pedir responsabilidad penal, fiscal, retroactiva y que no prescriba tanto a las fortunas beneficiadas como las personas que han llevado a cabo o consentido este cambio en la legislación.

–  Aplicar la tasa Tobin. En el supuesto de que esta tasa perjudique a los países más pobres aplicar medidas efectivas para corregirlo*.

*Muchos países del Tercer Mundo tienen ligadas sus débiles monedas al dólar, de manera que si un ciudadano de estos países vendiera sus productos, por ejemplo, a la Unión Europea tendría que cambiar, primero, los euros a dólares (pagando una vez la Tasa Tobin) y, luego, los dólares a la moneda local (pagando así dos veces la Tasa Tobin)

4. SUELDOS DIGNOS Y CALIDAD DE VIDA PARA TODO EL MUNDO:

– La economía al servicio de las personas y no a la inversa.

– Reducción de la jornada de forma que todo el mundo pueda disfrutar, pensar y conciliar su vida personal con la vida laboral, sin reducción de sueldo.

– Imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas a las grandes empresas mientras haya beneficios.

– Reconocimiento del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados.

5. DERECHO A LA VIVIENDA.

– Expropiación de las viviendas en desuso que no se han vendido para aumentar el parco público de vivienda en régimen de alquiler social.

– Prohibición de la especulación inmobiliaria.

6. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:

– Incremento del personal sanitario y de infraestructuras para acabar con las listas de espera.

-Fin inmediato de la cesió de suelo público y de la gestión de lo público por partes privadas.

– Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.

– Transporte público asequible económicamente a todas las personas, de calidad y ecológicamente sostenible.

– Servicios públicos y gratuitos de atención a la infancia y a las personas con necesidades de cuidados especiales .

– Prohibición de la privatización de los servicios públicos.

– Uso de software libre en las instituciones públicas para adecuarlas a la era digital con costes sostenibles.

– Fin de la precarización de los trabajadores de la comunidad educativa.

– Formación inicial y continúa para todos los agentes educativos.

7. LIBERTADES Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:

– Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación y de su independencia.

– Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran envergadura (incluidas las directivas europeas).

– Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna a los partidos políticos: listas abiertas.

– Presupuestos participativos aprobados por la ciudadanía.

8. MEDIO AMBIENTE.

– Fomento de la agricultura agroecològica.

9- EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA Y LAICA EN TODAS LAS ETAPAS DE La ENSEÑANZA:

– Incremento del profesorado y de las infraestructuras para garantizar la ratio de alumnas por aula, los grupos de desdoblamiento y los grupos de apoyo.

– Garantizar realmente la igualdad de oportunidades para el acceso a todos los niveles de educación, independientemente de la procedencia socioeconómica. Destinar los recursos públicos únicamente a la educación pública. Escuela laica y de calidad.

-Creación de un pacto educativo ajeno a los intereses del partido gobernante o de los cambios políticos del gobierno, tanto a nivel estatal como autonómico. Las leyes de educación tienen que ser elaboradas por agentes educativos.

-Establecimiento del PIB para educación en un 6% para compensar el retraso en cuanto a otros países.

– PIB mínimo para una gestión cultural transparente y participativa mediante auditorías públicas y eficientes.

– Apoyo público a una cultura integradora y abierta, no dirigida verticalmente. Implantación de un sistema de gestión transparente del presupuesto de cultura y  auditorias públicas y eficientes.

– Creación de una comisión de vigilancia independiente, encargada de vigilar las actuaciones llevadas a cabo sobre patrimonio así como los fondos invertidos en ellos.

– Toda ley educativa tiene que ser inclusiva y tener como finalidad el desarrollo integral de la persona.

-La educación cultural es fundamental en la construcción del individuo y herramienta de unión del mismo con la cultura. Siendo la educación cultural fundamental para el crecimiento de personas activas, criticas, éticas y creativas; por lo tanto libres. Por eso exigimos la educación cultural en todos los ámbitos formativos y educativos.

Anuncios
comentarios
  1. ROSO dice:

    teniu que fer fora a tots els que intenten, que no sigui un moiment pacifista, s´ha de diolagar, d´altre manera s´os girara tot d´esquena que es el que volen certes persones teniu que ser mes estuts, i amb tots els grups , hi ha d´haber uns representants que tinguin veu i els altres tenen que aceptar el que diuen. GANDI ,deia pau i tots el respectaben i l´obeien, sobre tot pau encara que de vegades els que comencen están comprats . PAU SOBRE TOT

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s