Assemblea Banyeres

Acta en català

Diumenge 31 de Novembre.

Reunits a la plaça de l’ajuntament  indignats i indignades de Banyeres, comença l’assemblea a les 12 del migdia, puntualment, amb el següent punt a tractar:

– Parlar d’opcions de vot eleccions  20 N

S’exposa la informació sobre els tipus de vots, que us enllaço amb la informació:

Vot en blanc. Perjudica als partits minoritaris.
Abstenció. Afecta per igual a partits majoritaris i minoritaris.
Nul. Paràmetre per mesurar la legitimitat política del sistema electoral
Es parla del partit  Escons en blanc com forma clara de legitimar la queixa.

-Es proposa que des d’indignats de Banyeres s’informi sobre les formes diferents de participar en les eleccions.

  • Si cap partit, ni majoritari ni minoritari Els satisfà poden usar el vot Nul. Vot radical enfront del Vot en blanc que en el recompte perjudica als partits minoritaris.
  • I si prefereixen usar l‘Abstenció t’informem que existeixen partits com aEscons en blanc on els diputats i senadors deixaran una cadira buida i no cobraran.

-L’assemblea decideix que farà una bustiada per informar als veïns

-Es recorda la urgencia d’una reforma electoral i acabar amb l’ insensat malbaratament de publicitat política i despesa electoral.

-Continuem donant suport als veïns que resisteixen tancats en el CAP de L’Arboç.

-Recordem La conferència d’Arcadi Oliveres el Divendres dia 4 de Novembre a les 20.30 en el Centre parroquial de L’Arboç.

-Es comenta alguna cosa sobre el 17 N i una possible manifestació d’educació però no es concreta.

-Conversem una mica sobre diversos temes, i tanquem la sessió per anar a menjar.

Acta en Castellano

Domingo 31 de Noviembre
Reunidos en  la plaza del ayuntamiento indignados e indignadas de Bañeras, empieza la asamblea a las 12 del mediodía, puntualmente, con el siguiente punto a tratar:
– Hablar de opciones de voto elecciones  20 N 

Se expone la información sobre los tipos de votos, que os enlazo con la información:

Voto en blanco. Perjudica a los partidos minoritarios.

Abstención. Afecta por igual a partidos mayoritarios y minoritarios.

Nulo. Parámetro para medir la legitimidad política del sistema electoral

Se habla del partido Escaños en blanco cómo forma clara de legitimar  la queja.

-Se propone que desde indignados de Banyeres se informe sobre las formas distintas de participar en las elecciones:

  •  Voto a partidos minoritarios. “No nos representan”(PP,PSOE,CIU).Recordamos partidos como PACMAPartido de Internet,Pirates Catalunya.
  •  Si ningún partido, ni mayoritario ni minoritario les satisface pueden usar el voto Nulo. Voto radical frente al Voto en blanco que en el recuento perjudica a los partidos minoritarios.
  •  Y si prefieren usar la Abstención les informamos que existen partidos como Escaños en blanco donde los diputados y senadores dejaran una silla vacía y no cobrarán.

-La asamblea decide que hará un Buzonazo para informar a los vecinos.

-Se recuerda la urgencia de una reforma electoral y acabar con el insensato derroche de publicidad política y gasto electoral.

-Continuamos dando soporte  a los vecinos que resisten encerrados en el CAP de L’Arboç.

-Recordamos La conferencia de Arcadi Oliveres el Viernes día 4 de Noviembre a las 20.30 en el Centre parroquial de L’Arboç.

-Se comenta algo sobre el 17 N y una posible manifestación de educación pero no se concreta.

-Conversamos un poco sobre diversos temas, y cerramos la sesión para ir a comer.

Acta en català

Diumenge 9 d’Octubre 2011
Reunits a la plaça de l’ajuntament  indignats i indignades de Banyeres, comença l’assemblea a les 12 del migdia, puntualment, amb el següent
ORDRE DEL DIA:
–         Participacions a properes manifestacions i altres esdeveniments i recolzament a la lluita pel CAP de l’Arboç

En segon lloc, es demana que un partit del municipi proposi a l’ajuntament una moció per declarar-se “zona lliure de desnonaments” i que es demani una moció per que el poble demani la supressió dels paradisos fiscals
Després es va parlar d’organitzar unes jornades de projecció de documentals   per explicar i debatre els temes de la crisis i les males pràctiques econòmiques, la corrupció. Començariem per “Inside Job” i seguiriem amb altres com el president de Triodos, etc.

Per això, cal demanar el local i l’aparell al Centre Cívic i preparar cartells. Se n’encarrega el Lluís.
Es parla en últim lloc de les opcions de vot o no vot per les properes eleccions. En Joan proposa preparar material i debatre-ho a la propera assemblea en profunditat.
I sense res més a dir, s’aixeca acta a  Banyeres, el 9 d’octubre de 2011
I els joves se’n van a enganxar cartells per les manis del 15 O.
Acta en Castellano
Domingo 9 de Octubre 2011
Reunidos en la plaza del ayuntamiento indignados e indignadas de Banyeres, empieza la asamblea a las 12 del mediodía, puntualmente, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
– Participaciones a próximas manifestaciones y otros acontecimientos y apoyo a la lucha por la CAP de l’Arboç- Presentación de mociones al ayuntamiento de Banyeres- Organizar jornadas de proyección de documentales y películas- Hablar de opciones de voto el 20 NSe abre el debate con el primer punto y se acepta traer la pancarta del CAP de l’Arboç en las manifestaciones del 15 Octubre, se dice que  la cuestión es sumar y se acuerda ir a la manifestación de Barcelona, quien quiera. Seguimos apoyando la lucha del CAP de l’Arboç.
En segundo lugar, se pide que un partido del municipio proponga en el ayuntamiento una moción para declararse “zona libre de desahucios” y que se pida una moción por que el pueblo pida la supresión de los paraísos fiscales
Después se habló de organizar unas jornadas de proyección de documentales para explicar y debatir los temas de la crisis y las malas prácticas económicas, la corrupción. Empezaríamos  con “Inside Job” y seguiremos con otros como el presidente de Triodos, etc.
Por eso, hay que pedir el local y el aparato en el Centro Cívico y preparar carteles. Se encarga Lluís.
Se habla en último lugar de las opciones de voto o no voto por las próximas elecciones. Joan propone preparar material y debatirlo en  la próxima asamblea en profundidad.
Y sin nada más a decir, se levanta acta a Banyeras, el 9 de octubre de 2011
Y los jóvenes se van a enganchar carteles por las mandes del 15 O.

Dijous 22 de setembre de 2011

Acta en català

Reunits a la plaça de l’om a les vuit en punt del vespre, comença la reunió amb el següent

ORDRE DEL DIA

1- Movilitzacions al CAP de l’Arboç

2- Petició de reforma de la constitució

3- Continuitat de les trobades

1- Les persones que estan participant en l’ocupació del CAP ens expliquen com s’està  fent la movilització. Es comenta la varietat de partits que hi participent i les seves possibles intencions, però també que la lluita contra les retallades i el tancament del CAP  ens atany directament. Cada persona de l’assemblea participarà com pugui en aquesta lluita.

Així declarem que

LES INDIGNADES I INDIGNATS DE BANYERES RECOLZEN L’OCUPACIÓ DEL CAP DE L’ARBOÇ I PROPOSEN          MÉS METGES  I  MENYS POLÍTICS

Es recorda que demà DIVENDRES 23 DE SETEMBRE,   a les 6 de la tarda,

hi ha prevista la segona manifestació i tall de la carretera.

2- Es llegeix la petició que arriba des del moviment d’indignats i que es titula

“DERECHO DE PETICIÓN            POR LA DEMOCRACIA DIRECTA

Com que es tracta de  reformar la constitució per facilitar el dret de referèndum, decidim recollir firmes. S’hauran d’entregar els fulls el més aviat possible a l’Elena, plaça de l’om, 10.

3- En el punt de com continuar hem decidit dues coses

a) Participar a la manifestació important pel moviment15 Mde Barcelona el proper 15 d’octubre, data d’arribada a Bruseles dels que hi van a peu.

b) Pasar les reunions als diumenges a les 12 del migdia, hora del vermut, amb el següent calendari:

PROPERA TROBADA:    DIUMENGE 9 D’OCTUBRE

a les 12 del migdia

ala PLAÇA DEL’AJUNTAMENT

TROBADES SEGÜENTS: CADA ÚLTIM DIUMENGE DE MES

a les 12 del migdia

ala PLAÇA DEL’AJUNTAMENT

O sigui,  el 30 d’octubre i el 27 de novembre . Ja parlariem del desembre.

I sense res més que dir, s’aixeca la sessió.

Acta en Castellano

Jueves 22 de septiembre de 2011

Reunidos en la plaÇa de L’om a las ocho en punto de la noche, empieza la reunión con la siguiente

ORDEN DEL DÍA

1- Movilizaciones en el Cap de l’Arboç

2- Petición de reforma de la constitución

3- Continuitad de los encuentros

1- Las personas que están participando en la ocupación del  CAP nos explican como se está haciendo la movilización. Se comenta la variedad de partidos que participan y sus posibles intenciones, pero también que la lucha contra los recortes y el cierre del CAP nos atañe directamente. Cada persona de la asamblea participará como pueda en esta lucha.

Así declaramos que

LAS INDIGNADAS E INDIGNADOS DE BANYERES APOYAN La OCUPACIÓN DEL CAP de L’Arboç Y PROPONEN ¡MÁS MÉDICOS Y MENOS POLÍTICOS!

Se recuerda que mañana VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE, a las 6 de la tarde,

hay prevista la segunda manifestación y corte de la carretera.

2- Se lee la petición que llega desde el movimiento de indignados y que se titula

“DERECHO DE PETICIÓN POR LA DEMOCRACIA DIRECTA

Cómo que se trata de reformar la constitución para facilitar el derecho de referéndum, decidimos recoger firmas. Se tendrán que entregar las hojas lo más pronto  posible a Elena, plaza del olmo, 10.

3- En el punto de como continuar hemos decidido dos cosas

a) Participar a la manifestación importante por el movimiento 15 M de Barcelona el próximo 15 de Octubre, fecha de llegada a Bruseles de los que van a pie.

b) Pasar las reuniones a los domingos a las 12 del mediodía, hora del vermut, con el siguiente calendario:

PRÓXIMO ENCUENTRO: DOMINGO 9 De OCTUBRE

a las 12 del mediodía

en la PLAZA DEL’AYUNTAMIENTO

ENCUENTROS SIGUIENTES: CADA ÚLTIMO DOMINGO DE MES

a las 12 del mediodía

en la PLAZA DEL’AYUNTAMIENTO

O sea, el 30 de octubre y el 27 de noviembre. Ya hablaríamos  de diciembre.

Y sin nada más que decir, se levanta la sesión.

dimecres 20/07/2011

ACTA EN CATALÀ

En assemblea de Banyeres el 20 de juny del 2011 S’han debatut les :

DEMANDES A NIVELL COMARCAL Calafell

 

 

1. Creació de les vegueries + Penèdes:  

 

Títol VIII. De l’organització territorial de l’Estat. Cap.1, Ppis generals, Article 137:

  1. L’estat s’organitza territorialment en municipis, en províncies i en les CCAA que es constitueixen. Totes aquestes entitats gaudeixen d’autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos.

Es conclou debatre-ho de nou quan es tingui més informació respecte als beneficis que suposaria .Sorgeixen les preguntes de duplicitat de funcionaris i competències, del preu social que suposaria aquest canvi

 

2. Energies Renovables:

Activar a cada municipi i a nivell comarcal la producció d’energies renovables. Es cerca el proveïment d’autoconsum a nivell municipal i a les llars, per tal de promoure l’estalvi general i assolir el consum sostenible. Generant nous llocs de treball (canvi en el mercat laboral), disminuint el impacte ambiental dràsticament (Co2) i alliberant-nos del monopoli energètic de les grans empreses.

S’accepta el punt i s’afegeixen noves propostes com:

 

– Crear un fons comú de material entre ajuntaments( grups electrònics, cadires, escenaris…) mitjançant una base de dades compartida.

–  Posar sensors de moviment a les faroles per que s’apaguin si no hi ha moviment.

–  Utilitzar il·luminació de baix consum.

–  Crear una web i un punt físic on els ciutadans puguin compartir transport.

– Que els ciutadans que mantinguin net el seu carrer tinguin avantatges en l’impost de neteja dels carrers.

–  Que existeixi una cuota d’energia a nivell de poble.

–  Pagar les multes amb serveis socials al poble.

– Que en les empreses de neteja hi treballin gent del poble prioritàriament.

– Que els diners estalviats amb els canvis es dediquin a pagar serveis socials i culturals i sigui públic i transparent aquest transvàs de diners.

3. Eliminació del projecte del CIM:

Ens declarem en contra del projecte del Centre Integral de Mercaderies per el seu impacte mediambiental i social.

S’accepta el punt i es proposa convocar una xerrada comparativa sobre el cim i un projecte sobre plaques solars que es va fer en el seu moment.

 

 

 

4. Cooperativisme:

Creació d’una eco-cooperativa comarcal. Productes ecològics de la terra i el mar i cooperativa de serveis (Banc de Temps)

S’accepta la creació de la cooperativa encara que els productes no siguin ecològics donant importància al fet que sigui comarcal i s’afegeix que els organismes públics(hospitals col·legis colònies)gastin els productes de la comarca(oli patates tomaquets)

5. Limitació del creixement urbanístic:

Limitar el creixement previst al Pla Territorial del Camp de Tarragona, tota informació del Pla Territorial parcial detallada al:DiariOficialdelaGeneralitatdeCatalunyanúm. 5559, de 3 de febrer de 2010, a l’efecte de la seva executivitat immediata.

S’accepta aquest punt.

 

6. Sanitat:

Augment dels serveis dels CAP (centre d’atenció primària)  / CAR (centre d’alta resolució), descentralització de la sanitat, fer que l’Hospital del Vendrell sigui totalment públic i no del consorci de la Fundació de Santa Tecla.

S’accepta el punt i s’afegeix la necessitat que es previngui l’augment de població a l’estiu responent amb els serveis corresponents a aquest augment.

 

7. Connexió interurbana:

Millora substancial de les connexions comarcals.

S’accepta i es proposa que a més siguin sostenibles

8. Habitatge Social*:

Reforçar i difondre la Borsa d’habitatge Comarcal (Vendrell)

Es deixa per debatre aquest punt

 

9. Transparència a nivell polític i econòmic:

 

Reforçament de la partida pressupostària del Consell Comarcal

Es demana que s’expliqui aquest punt.

10. Desnonaments:

 

Aturar els desnonaments conjuntament
Es deixa per debatre aquest punt ja que encara està pendent de discussió en el nostre manifest de mínims.

ACTA EN CASTELLANO

En asamblea de Bañeras el 20 de junio del 2011 Se han debatido las :

DEMANDAS A NIVEL COMARCAL Calafell

1.Creación de las vegueries + Penèdes:
Título VIII. De la organización territorial del Estado. Ninguno.1, Ppis generales, Artículo 137:
1. El estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las CCAA que se constituyen. Todas estas entidades disfrutan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

 Se concluye debatirlo de nuevo cuando se tenga más información respecto a los beneficios que supondría .Surgen las preguntas de duplicidad de funcionarios y competencias, del precio social que supondría ese cambio.

 

2. Energías Renovables:
Activar a cada municipio y a nivel comarcal la producción de energías renovables. Se busca el abastecimiento de autoconsumo a nivel municipal y a los hogares, para promover el ahorro general y lograr el consumo sostenible. Generando nuevos puestos de trabajo (cambio en el mercado laboral), disminuyendo el impacto ambiental drásticamente (Co2) y liberándonos del monopolio energético de las grandes empresas.

Se acepta el punto y se añaden nuevas propuestas como:

 

– Crear un fondo común de material entre ayuntamientos (grupos electrónicos, sillas, escenarios …) mediante una base de datos compartida.
– Poner sensores de movimiento en las farolas para que se apaguen si no hay movimiento.
– Utilizar iluminación de bajo consumo.
– Crear una web y un punto físico donde los ciudadanos puedan compartir transporte.
– Que los ciudadanos que mantengan limpio su calle tengan ventajas en el impuesto de limpieza de las calles.
– Que exista una cuota de energía a nivel de pueblo.
– Pagar las multas con servicios sociales al pueblo.
– Que en las empresas de limpieza trabajen gente del pueblo prioritariamente.
– Que el dinero ahorrado con los cambios se dediquen a pagar servicios sociales y culturales y sea público y transparente este trasvase de dinero.

 

3.Eliminación del proyecto de la CIM:
Nos declaramos en contra del proyecto del Centro Integral de Mercancías por su impacto medioambiental y social.

Se acepta el  punto y se propone convocar una charla comparativa sobre el CIM  y  un proyecto sobre placas soleares que se hizo en su momento.

 

4. Cooperativismo:
Creación de una eco-cooperativa comarcal. Productos ecológicos de la tierra y el mar y cooperativa de servicios (Banco de Tiempo)

Se acepta la creación de la cooperativa aunque los productos no sean ecológicos dando importancia al hecho de que sea  comarcal y se añade que los organismos públicos (hospitales, colegios, colonias)gasten los productos de la comarca(aceite,patata,.tomates..)

 

5. Limitación del crecimiento urbanístico:
Limitar el crecimiento previsto al Plan Territorial del Campo de Tarragona, toda información del Plan Territorial parcial detallada al: Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña núm. 5559 http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5559/10007014.pdf, de 3 de febrero de 2010, a efectos de su ejecutividad inmediata.
Se acepta este punto.

6. Sanidad:
Aumento de los servicios de los CAP (centro de atención primaria) / CAR (centro de alta resolución), descentralización de la sanidad, hacer que el Hospital de El Vendrell sea totalmente público y no del consorcio de la Fundación de Santa Tecla.

Se acepta el punto y se añade la necesidad de prever el aumento de población en verano respondiendo con servicios correspondientes a ese aumento

 

7. Conexión interurbana:
Mejora sustancial de las conexiones comarcales.

Se acepta y se  propone que además sean sostenibles

 

8. Vivienda Social:*
Reforzar y difundir la Bolsa de vivienda Comarcal (Vendrell)

Pendiente de debate.
9. Transparencia a nivel político y económico:
Reforzamiento de la partida presupuestaria del Consejo Comarcal

Se pide que se explique este punto.

 

10. Desahucios:
Parar los desahucios conjuntamente.

Se deja para debatir este punto pues todavía está pendiente de discusión en nuestro manifiesto de mínimos.

Assemblea Banyeres del Penedès

Acta

Dijous, 7 de Juliol 2011

A les 8 del vespre i amb puntualitat comença l’assemblea a la plaça de l’om.

Hi assisteixen i n’exposen els motius:

– Joan: és dels que han fet la web per reunir informacions sobre el moviment dels indignats, les acampades, “Democràcia Real Ya” etc.

– Yolanda: també ha fet la web i considera que la informació s’ha d’escampar i ampliar

– Rosó: Indignada de fa molt de temps

– Marina : està indignada

– Pol: viu a Barcelona i no el deixaven anar a plaça Catalunya, per això ve aquí

–  Gemma: està indignada

–  Elena: molt indignada i farta de la situació

– Roser: està indignada al cub

– Lluís: està interessat per saber fins on podem arribar amb aquesta indignació

– Rosa Mª: també està indignada

– Manoli: també està indignada

– Carmen: està indignadíssima

Cada una/un dels participants demanarà que es faci constar en acta la part de les intervencions que cregui oportunes.

Fetes les presentacions, Yoli i Joan  expliquen perquè es va fer la pàgina web i la història del moviment, com s’està escampant per barris i pobles. Conviden tothom a participar, corregir, ampliar… la web, que esdevingui eina comuna, com també el manifest que ha servit per convocar la reunió.

Insisteixen en el caràcter apartidista i sense líders del moviment, on avui parles tu i demà parla una altra persona.

S’estableix un torn de paraula molt participatiu, on intervé quasi bé tothom i d’on surten noves demandes de discussió. Perquè consti en acta, demanen:

Roser: “Que cap sindicat estigui subvencionat; senzillament, els seus afiliats l’han de sostenir” “Canvi de lleis, ja, (en relació a major protecció dels treballadors)”

Es crea discussió sobre el paper i funcionament dels sindicats, les seves possibilitats i la seva utilitat. (No s’arriba a cap acord)

Roser: “Reforma electoral, ja!”

Es crea discussió sobre escons en blanc, abstenció, la iniciativa “Deixem el país sense Senat” de cara a les properes eleccions generals.  També intercanviem opinions sobre la importància  d’aquest  moviment i la seva vocació educativa, “cal parlar amb la gent”, diu la Rosó, hem de fer padagogia.

Es parla de sanitat, educació, conciliació familiar i frau fiscal. També d’immigració i els punts de vista són diversos.

Roser:” Els extracomunitaris estan exents de comissions i de control, i als que estem mantenint el sistema financer ens cobren fins i tot per respirar”

Com que l’hora avança, decidim passar a llegir i aprovar o no els punts mínims que havíem recollit d’altres llocs.

Els punts aprovats són:

– Control estricte del absentisme dels càrrecs electes. Sancions si no fan la seva feina.

-Publicació obligatòria del patrimoni de tots els càrrecs públics.

– Retallada dràstica del sou de les i els polítics equiparant-lo al sou de la mitjana de la població.

– Supressió dels privilegis en el pagament d’impostos, dietes, anys de cotització i pensions

– Prohibició de pensió superior a la pensió màxima establerta per a la resta dels ciutadans i ciutadanes.

– Supressió de la seva immunitat jurídica i de la prescripció per als casos de corrupció.

 Regulació dels moviments especulatius i sancions a la mala praxis bancària.

– Prohibició d’inversió en paradisos fiscals.

 Augment del tipus impositiu a les grans fortunes i entitats bancàries

 

No a l’eliminació del impost de successions. Recuperació del impost de patrimoni.

– Control real i efectiu del frau fiscal i de la fuga de capitals a paradisos fiscals.

 L’economia al servei de les persones i no al revés.

– Reducció de la jornada de manera que tothom pugui gaudir, pensar i conciliar la seva vida personal amb la vida laboral, sense reducció de sou.

–  Impossibilitat d’acomiadaments col·lectius o per causes objectives a les grans empreses mentre hi hagi beneficis.

– Reconeixement del treball domèstic, reproductiu i de cura.

 Expropiació dels habitatges en desús que no s’han venut per augmentar el parc públic d’habitatge en règim de lloguer social.

 Prohibició de l’especulació immobiliària.

 Increment del personal sanitari i d’infraestructures per acabar amb les llistes d’espera.

-Fi inmediat de la cesió de sol públic y de la gestió de lo públic per parts privades.

– Finançament públic de la investigació per garantir la seva independència.

– Transport públic assequible econòmicament a totes les persones, de qualitat i ecològicament sostenible.

– Serveis públics i gratuïts d’atenció a la infància i a les persones amb necessitats especials de cura.

– Prohibició de la privatització dels serveis públics.

– Ús de software lliure en les institucions públiques per adequar-les a l’era digital amb costos sostenibles.

– Fi de la precarització dels treballadors de la comunitat educativa.

– Formació inicial y continua per tots els agents educatius..

 Protecció de la llibertat d’informació i del periodisme d’investigació i de la seva independència.

– Referèndums obligatoris i vinculants per a les qüestions de gran envergadura (incloses les directives europees).

– Establiment de mecanismes efectius que garanteixin la democràcia interna als partits polítics: llistes obertes.

– Pressupostos participatius aprovats per la ciutadania.

– Foment de l’agricultura agroecològica.

 Increment del professorat i de les infraestructures per a garantir la ràtio d’alumnes per aula, els grups de desdoblament i els grups de suport.

– Garantir realment la igualtat d’oportunitats per a l’accés a tots els nivells d’educació, independentment de la procedència socioeconòmica. Destinar els recursos públics únicament a l’educació pública. Escola laica i de qualitat.

-Creació d’un pacte educatiu alié a els interessos del partit governant o dels canvis polítics del govern, tant a nivell estatal com autonòmic. Les lleis d’educació han de ser elaborades per agents educatius.

Establiment del PIB per a educació en un 6% per compensar el retard pel que fa a altres països.
– PIB mínim per a una gestió cultural transparent i participativa mitjançant auditories públiques i eficients.
– Suport públic a una cultura integradora i oberta, no dirigida verticalment. Implantació d’un sistema de gestió transparent del pressupost de cultura i d’auditories públiques i eficients.
– Creació d’una comissió de vigilància independent, encarregada de vigilar les actuacions dutes a terme sobre patrimoni així com els fons invertits en ells.
– Tota llei educativa ha de ser inclusiva i tenir com a finalitat el desenvolupament integral de la persona.
-L’educació cultural és fonamental en la construcció de l’individu i eina d’unió del mateix amb la cultura. Sent l’educació cultural fonamental per al creixement de persones actives, critiques, ètiques i creatives; per tant lliures. Per això exigim l’educació cultural en tots els àmbits formatius i educatius.

Para leer los puntos mínimos en castellano pulsar aquí

Es decideix fer la propera assemblea el DIMECRES 20 DE JULIOL  a la mateixa hora (8 del vespre) i al mateix lloc (plaça de l’om)

Es demana d’incloure a l’ordre del dia el parlar dels expulsats de casa seva per impagament d’hipoteca i les dacions.

NOTA DE L’ELENA:

L’acta està feta amb la millor voluntat. No ho recullo tot perquè és molt llarg, em sembla, però, que tot el que es va demanar que constés en acta hi és. En cas de desacord, podeu fer arribar les vostres esmenes, rectificacions, etc. amb absoluta llibertat, no m’enfadaré pas.

18/05/2011

Hola a tots hi ha totes!

La principal funció d’aquest blog és informar sobre el moviment 15M així com estar en contacte i coordinats amb altres plataformes. Banyeresrevolution proposa que si la gent ho demana es poden fer assemblees ja sigui virtualment o físicament. Ens agradaria rebre propostes sobre temes a tractar a les assemblees, lloc on fer-les. Si voleu participar podeu enviar un email a: banyeresrevolution@gmail.com

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s